Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

BVL fotowedstrijd – de lactatiekundige in de spotlights

Het onderwerp van deze fotowedstrijd is borstvoeding en lactatie met als doel het werk van de lactatiekundige te promoten. De lactatiekundige in actie: o.a. tijdens de begeleiding bij borstvoeding, workshops enz

De wedstrijd vangt aan op 1 november 2021. Alle inzendingen dienen uiterlijk 15 december 2021 in ons bezit te zijn.

De 5 beste foto’s worden verwend met een pakket met Weleda-producten.
De Winnaar van de beste foto krijgt daar bovenop een jaar lidmaatschap BVL 2022 gratis aangeboden.

De foto dient in originele grootte elektronisch verstuurd te worden. Kwaliteit minimum 300 dpi op ware grootte.

Deelnameformulier
Door het inzenden van foto's voor deze wedstrijd, accepteert de deelnemer automatisch de wedstrijdvoorwaarden, deze zijn beschikbaar op de website van de BVL www.bvl-borstvoeding.be

Na het invullen van dit deelnameformulier dienen de foto's verstuurd te worden naar bvl.redactie@qmail.com - met vermelding 'Deelname fotowedstrijd BVL..'.. Noteer je naam & voornaam, e­ mailadres en telefoonnummer, nummer foto('s). Gebruik eventueel wetransfer als je meerdere foto's tegelijk wilt doorsturen.

Wedstrijdreglement deelname fotowedstrijd:

Fotowedstrijd BVL: de lactatiekundige in de spotlights

In samenwerking met 100 jarige Weleda


Wedstrijdorganisatie is de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen vzw, afgekort BVL

Onderwerp

Het onderwerp van deze fotowedstrijd is borstvoeding en lactatie met als doel het werk van de lactatiekundige te promoten.

De lactatiekundige in actie: o.a. tijdens de begeleiding bij borstvoeding, workshops enz

Aanlevering van foto(‘s)

De foto dient in originele grootte elektronisch verstuurd te worden. Kwaliteit minimum 300 dpi op ware grootte.

Gebruik zo nodig wetransfer om de foto te versturen naar  bvl.redactie@gmail.com

De wedstrijd vangt aan op 15 oktober 2021. Alle inzendingen dienen uiterlijk 1 december 2021 in ons bezit te zijn.

In de email worden volgende gegevens vermeld:

Door het inzenden van foto’s voor deze wedstrijd, accepteert de deelnemer automatisch deze wedstrijdvoorwaarden

Voornaam

Naam

e-mail

BVL lidnummer

Telefoonnummer

Foto 1 – titel foto

Foto 2 – titel foto

Foto 3 – titel foto

Foto 4 – titelfoto

Foto 5 – titelfoto

 

Algemene voorwaarden voor deelname

·        Door het inzenden van foto’s voor deze wedstrijd, accepteert de deelnemer automatisch deze wedstrijdvoorwaarden

·        De deelnemer is ingeschreven voor het BVL congres 2021

·        De maker van de foto kan de deelnemer zijn.

·        De maker van de foto mag de cliënt of familie/kennis zijn van de lactatiekundige die deelneemt aan de wedstrijd.

·        Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, heeft deze persoon toestemming gegeven voor de inzending en het verder gebruiken van de foto. De inzender heeft de toestemming in zijn/haar bezit. De deelnemer vrijwaart de BVL van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover. Door zijn/haar inzending verklaart de deelnemer aan de wedstrijd dat de personen die op de foto’s voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal (monumenten, kunstwerken enz. ) niet auteursrechtelijk beschermd is.

·        De deelnemer is verantwoordelijk indien met de foto op welke manier ook een inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden

·        Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de BVL (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.

·        Het elektronische deelnameformulier dient volledig en naar waarheid worden ingevuld.

·        De BVL is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De BVL kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

·        Inzendingen kunnen onder meer geweigerd worden indien:

  • de foto naar oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discrimineren of beledigend is voor derde dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
  • de ingezonden foto duidelijk en bewuste elementen van commerciële reclame bevat;
  • de ingezonden foto in strijd is met de internationale code voor de marketing van moedermelkvervangingsproducten

Leden van de wedstrijdorganisatie en/of jury zijn van deelname uitgesloten.

Conflicten worden beoordeeld naar Belgisch recht.

Inzendingen

Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden door het formulier met foto te verzenden naar bvl.redactie@gmail.com.

Inzenden van foto(‘s) is mogelijk tot de aangegeven sluitingsdatum van de wedstrijd. Te laat ingezonden foto’s kunnen niet meer deelnemen aan de wedstrijd maar mogen wel gebruikt worden voor de promotie van borstvoeding en de lactatiekundige door de BVL.

De foto’s worden bij voorkeur ingezonden in het volgende formaat minimum 300 dpi zijn op ware grote.

Geen of minimale compressie toegepast op de digitale inzending

Maximaal 8 MB/foto

De inzendingen moeten voorzien zijn van de naam & voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer + titel van de foto

Bestandsnaam foto: Foto_nummer foto_ auteur.jpg

Voorbeeld:

Foto_1_ Debonnet_Serena.jpg      

De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

Bijzondere voorwaarden voor deelname

  • Per deelnemer mogen maximaal 5 foto’s  worden ingezonden.
  • De foto’s zijn bij voorkeur in kleur, zwart-wit wordt ook aanvaard.

Jury en prijs

·        De jury bestaat uit minimaal drie personen en is effectief lid van de BVL.

·        De jury zal volgende criteria hanteren

o   Fotografische kwaliteit

o   Creativiteit – originaliteit

o   Overbrengen van thema

·        De jury is niet verplicht haar beoordeling kenbaar te maken aan derden

·        De jurering geschiedt uitsluitend door middel van de beoordeling van de aanvaarde ingezonden foto’s

·        In totaal zullen 5 foto’s bekroond worden. De hoofdprijs is 1 jaar gratis lidmaatschap BVL 2022 en een Weleda verzorgingspakket. De 4 andere genomineerden krijgen elk een Weleda verzorgingspakket.

·        De winnaars worden persoonlijk benaderd en de winnaars worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en via de website.

·        Er kan maximaal 1 foto per deelnemer winnen.

·        Nadat de winnaars publiekelijk bekend gemaakt zijn, kan de deelname aan de wedstrijd niet meer ingetrokken of ongedaan gemaakt worden.

·        De winnaars stemmen in met de publicatie van de winnende foto’s in het materiaal dat de BVL ontwikkeld, zoals o.a. folders, kalender, tijdschrift, website. De winnaar kan geen nadere vergoeding verlangen of voorwaarden stellen.

·        Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Auteursrechten en gebruik

·        De auteursrechten van de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de maker van de foto.

·        De maker van de foto heeft in alle gevallen recht (winnende, niet-winnende foto’s en te laat ingezonden foto’s) op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook mits het medium dit toelaat. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken © gebruikt. Indien de maker van de foto geen naamsvermelding wenst bij publicatie van de foto, wordt dit duidelijk vermeld op het deelnameformulier voor de wedstrijd.

·        De BVL heeft het recht om ingezonden foto’s, ook indien het geen winnende foto’s zijn of te laat ingestuurde foto’s, te gebruiken in het materiaal dat de BVL ontwikkelt in het kader van haar opdracht zoals o.a. folders, kalender, tijdschrift, website, tentoonstelling. De deelnemer kan geen vergoeding verlangen of voorwaarden stellen.

Overige bepalingen


·        De BVL behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de BVL dit rechtvaardigen. Het reglement is ter beschikking op de website van de BVL. Onder geen enkel beding kan de BVL aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

·        Conflicten worden zoveel mogelijk buitengerechtelijk opgelost, zowel de BVL als de deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld door het Belgisch recht.